تصویری که هومن سیدی از همسر جدید و فرزندش منتشر کرد