تيتر كيهان از "پيروز انتخابات" خبر مى دهد؟ (تصوير)


***اخبار آنلاين نتايج انتخابات را در كانال نوانديش دنبال كنيد***