"كريم انصارى فرد و نامزد ميلياردرش" در رستوران (عكس)