دختران و زنان ايرانى در جام جهانى ٢٠١٨ روسيه (عكس)