ازدواج کیت هرینگتون و رز لزلی دو همبازى سریال «بازی تاج و تخت» (عكس)