بهنام صفوي درگذشت
مدير برنامه هاي بهنام صفوي خواننده پاپ در پستي اينستاگرامي  از درگذشت وي در اصفهان خبر داد.