امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: حزب کارگزاران سازندگى
فر حزب اعتدال و توسعه ٢- مهدى نیکبخت حزب اعتدال... مهرداد جانفزا حزب کارگزاران سازندگى ٦-کوروش خسروی سازمان عدالت و... حزب اعتماد ملى ٩- فرید صلواتى مستقل ١٠- عادل دهدشتى... مستقل ١١- حمزه شفیعى پور کارگزاران سازندگى ١٢ سعید بلند...
کد خبر: ۵۵۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶