امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: سازمان دانشجویان ایرانى در دانشگاه فلوریدا مرکزى