امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: فرصت هاى اقتصادى ارمنستان براى ایران