امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: کریم انصارى فرد و همسرش