امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: نامزد یونانى کریم انصارى فرد