امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: چرا این قدر اشتباه می کنیم؟