:::Noandish.com::: چند ملاحظه پیرامون محمود صادقی
کد خبر: ۱۰۹۱۲۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴
دکتر محمــود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، حقوقدان، اســتاد دانشگاه و سیاستمداری متعهد است. صادقی در سال 1341 در الیگودرز متولد شد و با تحصیل در رشته حقوق در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس، سوابق حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم را نیز دارد. این نماینده اصالحطلب عالوه بر تدریس و وکالت و تالیف چند کتاب، در زمینههای پژوهشــی نیز فعال بوده است و در انتخابات مجلس دهم با حضور در لیســت امید تهران با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رای به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد.

ولی الله شجاع پوریان در سرمقاله روزنامه همدلی نوشت: 1 -دکتر محمــود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، حقوقدان، اســتاد دانشگاه و سیاستمداری متعهد است. صادقی در سال 1341 در الیگودرز متولد شد و با تحصیل در رشته حقوق در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس، سوابق حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم را نیز دارد. این نماینده اصالحطلب عالوه بر تدریس و وکالت و تالیف چند کتاب، در زمینههای پژوهشــی نیز فعال بوده است و در انتخابات مجلس دهم با حضور در لیســت امید تهران با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رای به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد.


2 -او فرزند محمدحســین صادقی از روحانیون مبارز، انقالبی و سیاسی است و به عنوان فقیه، مجتهد و نماینده دوره اول مجلس بود؛ او علاوه بر افتخار شاگردی در محضر امام خمینی(ره) در محضر اســاتید بزرگ حوزه و آیات عظام بروجردی، اراکی، نجفی مرعشی و گلپایگانی به تحصیل پرداخت. محمدحسین صادقی که به صراحت لهجه، صداقت، پاکدستی، مردمداری و شجاعت مشهور و در زادگاه خوداز مقبولیتی فراوان برخــوردار بود، در حادثه بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی در سال 1360 به شهادت رسید.


3 -مجلس شــورای اســامی در ساختار قانون اساســی نهادی موثر و به گفته معمار کبیر انقالب در راس امور اســت. به واقــع مجلس کانونی برای حضور افراد و شــخصیتهای آزاده، شجاع و مدافع حقوق ملت است تا با تکیه بر رای مردم از حریت، شــفافیت، عدالت و سیاست مبتنی بر دیانت دفاع کنند، از این رو به عنوان ســنگ محکی واقعی، ابزاری برای بروز جوهره وجودی انســانها و شناخت افراد اســت و معلوم میکند افرادی که به این جایگاه تکیه میزنند، در مسیر استیفای حقوق ملت قرار میگیرند یا با ورود به زدوبندهای سیاسی، مصلحت اندیشی، میل به ماندگاری در قدرت و عافیت طلبی، از این جایگاه برای مطامع و منافع شخصی استفاده میکنند.


4 -متاســفانه در ادوار مختلــف مجلس به دلایل متعــدد از جمله نظارتهای ناصحیح و ســلیقهای و نگرانی نمایندگان مجلس به ویژه در پروسه بررسی تایید صالحیتها برای ادوار پیش رو، تعداد نمایندگانی که با حریت، صداقت و سالمت به رســالت واقعی خود میپردازند رو به کاهش بوده اســت. بــه واقع نمایندگان مجلس به تدریج و حسب تجربه دریافتهاند اگر در برابر گلوگاههای فساد ایستادگی کنند، از حقوق مردم دفاع کنند، نطقهای چالشــی و نقادانه داشته باشند، دارای مواضع صریح و شــفاف باشــند و وارد معامله  و نه تعاملهای سیاسی- نشوند، امکان حضور در دوره های بعدی را ندارند و از این رو بخش زیادی از نمایندگان در دوره های مختلف به نمایندگانی منفعل و فاقد جرات و جسارت کافی برای مبارزه با فساد، حق طلبی و پرسشگری تبدیل شده اند که نیاز به آسیب شناسی دارد.


5 -در چنین روزگاری، محمود صادقی درخشید و به چهرهای ماندگار در مسیر اســتیفای حقوق ملت و ایفای نقش واقعی نماینده مجلس تبدیل شــده است. او گرچه پیش از مجلس دهم به عنوان شــخصیتی کمتر شــناخته شــده توانست صالحیت ورود به مجلس را پیدا کند، اما از همان ابتدا نشــان داد در این مسیر نه ترســی از ردصالحیت دارد و نه از مجلس برای خود جیبی دوخته اســت. مواضع جسورانه او در دفاع از حقوق ملت و مبارزه با فساد از گزارههای امیدبخش و قابل تحسین در مجلســی بود که نه تنها در راس امور نبود، بلکه در جریان بسیاری از امور مهم کشور هم نبود و تعداد زیادی از نمایندگان آن خود در منجالب فساد و رانت، شرافت انسانی خود را از دست داده اند.


6 -نــام صادقی به عنــوان نماینده ای مســلمان، انقلابی، مردمی، ضدفســاد، آزادی خــواه، صریح اللهجه و عــاری از منفعت طلبی، عافیت طلبــی، قدرت طلبی، ثروت انــدوزی و به مثابه یک اصلاح طلب واقعی در تاریخ ایران ثبت خواهد شــد.


مواضع شــجاعانه او در پیگیری موضوعاتی چون وضعیت حسابهای قوه قضائیه، حوادث مهم سیاسی، عملکرد نهادهای حاکمیتی، حقوق شهروندی، صندلی فروشی دانشگاهها و بورسیه های غیر قانونی، اعترافات تلویزیونی متهمان، حقوق کارگران، قانون جرم سیاســی، انتقاد از پولشــویی و فرار مالیاتی و سایر موضوعات و مسائل روز جامعه بدون هیچگونه رودربایســتی سیاســی و جناحی تصویر مردی را نشان میدهد که به آرمان های نظام و انقالب وفادار ماند.


7 -صالحیت محمود صادقی برای انتخابات مجلس یازدهم بدون داشتن پرونده مالی یا رانتخواهی تایید نشد! ابهامی بزرگ برای افکار عمومی و عالمت سوالی که در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد که چرا معدود چهره های شجاع و پاکدســت مجلس صالحیت حضور در مجلس را پیدا نمیکنند؟ چنین تصمیماتی با کدام مبانی دینی و انقلابی ما سازگار است؟ آیا تشکیل مجلسی بدون حضور مطهری ها و صادقی ها و دیگر آزاداندیشــانی که در هر دوره حذف شده اند، جایی برای تاثیرگذاری مجلس و ایجاد مشروعیت و مقبولیت باقی میگذارد؟


8 -محکومیت اخیر محمود صادقی به 21 ماه حبس، پاداش شایسته و مناسبی به ســامت و پاکدستی ایشــان نبود، هرچند صدور حکم علیه ایشان منطبق بر موازین قانونی و شاکیان خصوصی و مدعیالعموم اعالم شده است، اما تقارن صدور رای با پایان مســئولیت صادقی در مجلس، اگر یک خطای استراتژیک نباشد، یک بیسلیقگی است که بازتاب خوبی در جامعه ندارد و این فضا را در اختیار معاندان نظــام قرار میدهد که گویی محمود صادقی به دلیــل اعالم مواضع متفاوت خود در کســوت نماینده مجلس و بر خالف مصونیت سیاسی مستوجب چنین عقوبتی شده است. محمود صادقی فرزند این انقالب است و چنانچه خود بارها تاکید کرده هیچ زاویه ای با انقلاب و رهبری ندارد و تفاوت نگاه و نگرش او ناشــی از دلسوزی و تنوع در ســلیقه و نگاه انسانهاســت که مقام رهبری در سخنرانی اخیر خود به خوبی نســبت به عدم طرد چنین افرادی تاکید کردند: جبهه انقلاب را گسترش بدهید، یارگیری کنید؛ حذف نکنید؛ صرف اختلاف ســلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشود. بعضی هستند که به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی ّمی دهید معتقدند، در فلان مسئله اتی که شما به آن اهمی و به خیلی از خصوصی خاص با شــما موافق نیستند؛ این نباید موجب بشــود که شما او را طرد کنید، از دایره انقلابی گری خارج بدانید. هر چه میتوانید جبهه انقلاب را گســترش بدهید،جذب کنید...

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:

محمدرضا باطنی درگذشت

روایت پولیتیکو از علاقه تاریخی رئیس جمهور آمریکا در زمینه بهبود روابط با تهران؛ "بایدن" عاشق ایران است!

قانون اساسی، امانت ملی را امین باشیم

هشدار برجامی فرانسه؛ زمان کمی باقی مانده است!

مقام معظم رهبری: بنده در مورد کاندیداتوری اشخاص هیچ دخالتی نمی‌کنم

مصدومان پرسپولیس به دربی می‌رسند؟

تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بورس

مقام آمریکایی: توافق بایدن- پوتین برای مذاکره در مورد مسائل راهبردی

تغییرات اساسی ترکیب استقلال برای دربی/ ۲ بازیکن کلیدی به ترکیب اصلی باز می‌گردند؟

واکنش ظریف به شلیک هشدار آمریکایی‌ها به سوی قایق‌های ایرانی در خلیج فارس

ساعت داربی پایتخت تغییر کرد

دعوت رسمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از رییسی برای کاندیداتوری

داور داربی مشخص شد

قالیباف به این علت از کاندیداتوری انصراف داد!

اولین واکنش کاپیتان پرسپولیس به جنجال اصفهان: بچه ۲۰ ساله به ما حمله کرد؛ واقعاً متاسفم!

ابتكار جدید احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات (تصاوير)

سحر دولتشاهی با ماسک در جشنواره فیلم فجر

اخراج به خاطر عکس گرفتن با پیکر مارادونا (تصوير)

ازدواج شهرزاد شريعت زاده و جان سينا

جذاب ترین عکس ها از گوشه و کنار جهان را در دریچه روز تماشا کنید

جديدترين تصوير از مهدى كروبى

مراسم خاکسپاری آیت الله خویی با حضور آیت الله سیستانی (عكس)

ماهی 2.5 تنی در سواحل استرالیا (عكس)

مصادره عدد 4 توسط پرسپوليسى ها بدون فاصله گذارى اجتماعى ! (عكس)

عکسی از درون ضریح پیامبر اسلام (ص)

تیپ استوایی مجری ممنوع التصویر درکنار فرهاد اصلانی (عکس)

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی! (فيلم)

آخرين حضور رحمانى وزير معزول صمت در دولت يازدهم (عكس)

جهان در متفاوت ترین 100 روزی که پشت سر گذاشت

تصويرى از 'سيدحسين حسينى و همسرش' در قرنطينه

تصوير جديد از كريم انصارى فرد و همسر يونانى اش

هرويه ميليچ بازيكن استقلال و همسرش (عكس)

تازه ترین تصویر کریم انصاری فرد در کنار 'همسر یونانی اش'

عکس‌ های مهدى طارمی با سحر قريشى چگونه لو رفت؟

ايوانكا ترامپ محجبه شد!

مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشيدى و ريحانه پارسا در جشنواره فجر (عكس)

تصوير جديد از مهدى قائدى و همسرش (عكس)

مهدى قائدى مهاجم استقلال و همسرش (عكس)

سلفى همسر سرمربى استقلال با ارگ شيراز

'همسر سرمربى استقلال' در تهران مدل شد (عكس)

حضور بهنوش طباطبایی با ظاهری جدید در جشن عکاسان

پريناز ايزديار در اكران سرخپوست (عكس)

داليلا همسر استراماچونی سرمربی استقلال در تهران (عكس)

تصويرى جديد از بهاره كيان افشار

همسر سرمربی استقلال به ايران نيامده، قليانى شد! (عكس)