کد خبر: ۱۸۰۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۸

پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان باید به میزان دو برابر مدت تحصیل (که حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهدبود)، به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند.


به گزارش ایسنا، پذیرفته شدگان مکلفند در محل قبولی با رعایت ضوابط مربوط ثبت نام نمایند و در صورت تأیید صلاحیت های عمومی گزینش و صدور فرم تاییدیه انفرادی، درطول نیم سال اول تحصیلی، به میزان دو برابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتراز ۵ سال نخواهدبود) باید به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند و تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.


مدت تحصیل دانشجو - معلمان جز, سوابق خدمت (حداکثر۴ سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هرشرایطی، صرفاً حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.


اخذ تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هراستان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.


با توجه به هدف عملیاتی (۵) برنامه زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره (۴)ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، براساس نیاز « برای بوم خدمت» که به صورت استانی خواهد بود صورت میپذیرد.


بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست جابهجایی به هر دلیلی به سایر استانها و یا دستگاه های اجرایی کشور و یا در سطح همان استان، موجب قطع رابطه استخدامی آنان خواهد شد.


*ضوابط بومی دانشگاه فرهنگیان

پذیرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، لیکن اولویت پذیرش در سطح استان با رعایت شرایط بومی ذیل، اعمال می شود:


الف- محل اخذ مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در داخل کشور است:


۱- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی آن شهر تلقی میشود.


۲- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی شهری است که دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.


۳- در صورتی که شهر محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه متفاوت باشد، داوطلب بومی شهری است که سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.

 ب- محل اخذ مدرک تحصیلی حداقل یکی از سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در خارج از کشوراست:


۱- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در یک شهر داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.


۲- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در دو شهر متفاوت در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری در کشور است که بالاترین پایه را در آن تحصیل کرده است.


۳- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و یک سال دیگر در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.


۴- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور باشد، داوطلب بومی شهر تولد (داخل کشور) و اگر متولد خارج از کشور باشد، بومی شهر تهران است.

استان بومی داوطلب بر اساس شهر بومی داوطلب تعیین می شود. تعریف استان و شهر بومی در پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان با تعریف استان و شهر بومی در آزمون سراسری متفاوت و مطابق با موارد فوق است.


متقاضیان رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «بومی استانی» درج شده باشد، همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.

اگر اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان درج شده باشد اولویت پذیرش با داوطلبان بومی آن شهرستان خواهد بود. به عبارت دیگر در کدرشته محل هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کدرشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کدرشته محل، بومی شهر یا آن شهرستان تلقی می شوند.


اگر داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کدرشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب کرده اند، اختصاص مییابد.

چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «مخصوص داوطلبان بومی شهرستان» درج شده باشد فقط متقاضیان بومی آن شهرستان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.


نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد.

پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزشو پرورش سهمیه خدمتی بسپارد.


تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) است در اختیار اداره کل آموزشو پرورش استان مربوط (استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، بهصورت قطعی اعلام خواهد شد.

عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت است.


شرایط و ضوابط اختصاصی  برای رشته های دانشگاه فرهنگیان، برای رشته تحصیلی بهداشت مدارس که در دانشگاه های علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند نیز حاکم خواهد بود.

 تقسیمات کشوری انجام شده، بر اساس تقسیمات کشوری مندرج در صفحات ۶۱ تا ۸۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) است.

نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
* کد کپچا:
captcha

پورعلی گنجی به تندی از شرایط پرسپولیس انتقاد کرد +تصویر

تسلیت به بازیکن استقلال برای ازدواجش ! (عکس)

بهنوش طباطبایی با یک استایل شیک و جذاب به یک جشنواره رفت (عکس)

حسین انتظامی در آنتن زنده زاکانی را ناک اوت کرد! (ویدئو)

تجمع بازنشستگان کارگری در چند شهر مختلف+ عکس

عکس تازه از هدی زین‌العابدین در کنار عشق سابقش

دیدار پزشکیان با سیدحسن خمینی (عکس)

تغییر چهره شبنم قربانی در سن ۳۴ سالگی (تصاویر)

دیدار پزشکیان با آیت الله جوادی آملی (عکس)

حضور پزشکیان بر سر مزار آیت الله منتظری (عکس)

مسعود پزشکیان وارد قم شد / افتتاح ستاد انتخاباتی (تصاویر)

این استوری بازیکن استقلال بوی خداحافظی می‌دهد (+تصویر)

احمد جنتی در بوسنی با حضور نیروهای امنیتی و مسلح (عکس)

تغییر چهره حدیث فولادوند در 46 سالگی (عکس)

استایل جدید بهاره افشاری با آرایش مغولی (عکس)

توئیت تنها عضو کابینه رئیسی که برای انتخابات ۱۴۰۳ تایید صلاحیت شده (تصویر)

با این کارت‌ها در همستر کامبت، بیشترین سود را به جیب بزنید! (تصاویر )

عکس جذاب بهنوش طباطبایی با یک تیپ متفاوت

تصویری فوق العاده از تخت جمشید هنگام بیرون آمدن از زیر خاک (عکس)

غزل شاکری ازدواج کرد (عکس)

تصویر جدید و پربازدید از امیرعلی نبویان و همسرش (عکس)

تهدید و حمله مجازی به شیدا خلیق به خاطر قهرمانی پرسپولیس! (تصاویر)

هدیه تهرانی در فیلم زندگی امام خمینی (تصاویر)

شیدا خلیق و همسرش کیوان ساکت اف در منزل سروش رفیعی پس از قهرمانی پرسپولیس (عکس)

تکرار حرکت جنجالی بیرانوند، گلر پرسپولیس علیه استقلالی ها (عکس)

تغییر چهره شبنم قلی خانی ؛ ۲۵ سال پس از مریم مقدس + تصاویر

استوری عبدالکریم حسن برای قهرمانی پرسپولیس بخاطر نام «خلیج فارس» جنجالی شد (تصویر)

تصویری هوایی از جمعیت مستقبلین از احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات (عکس)

سرتیپ ایرج سفلی شاهوردی کاندیدای انتخابات ۱۴۰۳ شد + عکس

اقدام زیبای جواد نکونام پس از نایب قهرمانی استقلال (عکس)

کنایه احمدی نژاد به لاریجانی هنگام ثبت نام در انتخابات ۱۴۰۳ (ویدئو)

امیر سرتیپ افشارزاده (آجودان احمدی نژاد) برای انتخابات ثبت نام کرد (عکس)

احمدی نژاد با استقبال طرفدارانش وارد وزارت کشور شد (ویدئو)

قالیباف هم نامزد انتخابات ۱۴۰۳ می شود (تصویر)

واکنش وحید حقانیان به قطع برق هنگام نشست خبری پس از ثبت نام (ویدئو)

مسعود پزشکیان با همراهی دخترش در انتخابات ۱۴۰۳ ثبت نام کرد (عکس)

تصویری از وسایل به جامانده از ابراهیم رئیسی پس از سقوط بالگرد (عکس)

همسر بازیکن خارجی استقلال در ورزشگاه آزادی آبی‌پوش شد + تصویر

شکایت آمنه سادات ذبیح پور از علی حسینی و حمید فیض آبادی، یاران احمدی نژاد + تصویر

بنر شهرداری برای ابراهیم رئیسی دردسرساز شد (عکس)

نظر 3 کارشناس داوری فوتبال برتر درباره پنالتی پرسپولیس و اخراج بازیکن استقلال خوزستان + عکس

المیرا شریفی مقدم در مراسم یادبود رئیسی (عکس)

ماجرای عشق نوه رئیس جمهور آمریکا و پسر عرب چیست؟ (+عکس)

اظهارات توهین‌آمیز رحیم‌پور ازغدی: کسانی داشتیم که وقتی با غربی‌ها روبرو می‌شدند، از شدت خنده، دهانشان مثل اسب آبی باز می‌شد! (ویدئو)

تجمع طرفداران احمدی نژاد مقابل منزلش برای دعوت به انتخابات (تصاویر)

پست معنادار مارال بنی‌آدم پس از شایعات اخیر (تصویر)

استایل خاص و جدید آزاده صمدی در یک جشنواره (عکس)

لحظه تماس آیت الله آل هاشم با وزیر نیرو پس از سانحه (ویدئو)

دورهمی خانوادگی «مادر جومونگ» با «تسو» و نامزدش (عکس)

پیام ویژه وریا غفوری برای هواداران استقلال+ تصویر

تصویر ۳ شهید سقوط بالگرد رئیس جمهور در حال پیاده روی در نیویورک (عکس)

بازیگر پرسپولیسی به گرفتن صدر جدول از استقلال واکنش نشان داد + تصویر

فوت ناباورانه آیسا اوجی بازیگر جوان + عکس و علت فوت

عکس متفاوت از یک خلبان زن در تشییع رئیس‌جمهور

روزگار عاشقانه زوج جوان و معروف هالیوود (عکس)

نوید مظفری، کارشناس داوری: پنالتی استقلال سوخت (ویدئو)

رونمایی از زهرا شیخ همسر زیبای عبدالکریم حسن، ستاره پرسپولیس (عکس)

حضور خندان کاظم صدیقی در افتتاحیه مجلس خبرگان (عکس)

اشک‌های آیت الله سیدمحمدتقی آل‌ هاشم در مراسم تشییع فرزندش (عکس)

مراسم تشییع ابراهیم رییسی و آیت الله آل هاشم در تبریز (گزارش تصویری)

واکنش رسول خادم به شهادت ابراهیم رئیسی (عکس)

لیلا حاتمی، هانیه توسلی و پارسا پیروزفر در مراسم ختم زری خوشکام (عکس)

تصویری غم انگیز از پدر شهید «محسن دریانوش» خلبان بالگرد رئیسی (عکس)

پیراهن احمدی نژاد در افتتاحیه مجلس خبرگان سوژه شد (عکس)

ژیلا صادقی، مجری جنجالی صداوسیما برای همیشه از ایران رفت (تصویر)

شهادت مسعود کرمی، احسان منشی زادگان و فرهاد روزبهانی ۳ مامور فراجا در تهران (عکس)

تصویر کامل و جدید از هلیکوپتر سوخته شده رئیس جمهور و همراهانش (عکس)

حضور اقشار مردم در بیت آیت الله آل هاشم (ویدئو)

برگزاری جلسه فوق العاده سران قوا به میزبانی مخبر + عکس

سیدطاهر مصطفوی، محسن دریانوش و بهروز قدیمی کادر پروازی بالگرد رئیس جمهور (عکس)

تصاویر انتقال پیکر شهدا سقوط بالگرد رئیس جمهور به مناطق پایین دست (ویدئو)

توییت صفحه رهبر انقلاب در پی تایید شهادت ابراهیم ريیسی (تصویر)

اولین تصویر از شهید سید مهدی موسوی سرتیم حفاظت رئیس جمهور (عکس)

تیپ و چهره «روناک» و «شیرین» سریال نون خ در پشت صحنه(عکس)

آخرین تصویر از رئیسی و همراهان قبل از سانحه برای بالگرد (عکس)

پرطرفدارترین