لباس و پوشش این بازیگر 44 ساله با واکنش های کاربران فضای مجازی همراه شده است.