:::Noandish.com::: اولین تصویر از روح الله زم پس از بازداشت