:::Noandish.com::: روايت آيت الله هاشمى از وقايع ٢ خرداد ١٣٧٦
کد خبر: ۱۰۹۱۷۱
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۱

انتخاب: يادداشت هاى روزانه آيت الله هاشمى از وقايع روز ٢ خرداد سال ۱۳۷۶:

خبر دادند که آیت االله خامنه اى، در مصاحبه هنگام رأى دادن ، گفته اند بـرای شـخص مـن ، هیچکس نمى تواند آقاى هاشمى رفسنجانى باشد . بعداً از تلویزیون آن را شنیدم . براى رأى دادن به حسینه جماران رفتیم فاطى و عفـت هـم همـراه بودنـد . بعـد از رأى دادن مـصاحبه کوتاهى کردم. تا شب در خانه بـودم و مرتبـاً اخبـار انتخابـات را از وزارت کـشور ، در صـفحه کـامپیوتر خبرى ام و توسط افـراد دریافـت مـى کـردم . مجموعـه خبرهـا از جلوتربـودن آقـاى خـاتمى حکایت دارد بعضى ها با اغراق و بعضى ها معتدل . ظهر بچه‌ها و بستگان میهمانمـان بودنـد .امروز مقدارى وقت صرف مطالعه تاریخ ایران در زمان زندیه و افشاریه نمودم.


شب اطلاع دادند که نیروهاى ترکیه در شمال عراق به سوى سلیمانیه مى روند که به مـرز ایران هم نزدیک است . خبرنگـاران خبرگـزار يهـاي خـارجى کـه تعـداد زیـادى در ایـران هستند، پیروزى آقاى خـاتمى را مـسلم گرفتـه انـد و بـه معنـاى شکـست روحانیـت سـنتى و حاکمیت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: