:::Noandish.com::: اولين توييت "كاوه مدنى" پس از خروج از ايران: از دلم #امید خوبی را مبر (تصوير)